0 1882
โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาได้เสนอโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2529 วันที่ 15 มกราคม 2529 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีขึ้น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) ขออนุมัติจัดตั้งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ถูกต้องตามระเบียบ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2529 เดิมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และเมื่อโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้รวมกับ หอสมุดจอห์น...

0 3256
นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ TK Park ปัตตานีว่า ขณะนี้กำลังก่อสร้างสำเร็จไปแล้วประมาณ 70% คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559 โดยจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อให้เยาวชนและประชาชนชาวปัตตานีทุกเพศทุกวัยเข้ามาใช้บริการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข พร้อมเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในแหล่งเรียนรู้แห่งนี้กลับไปอย่างภาคภูมิใจ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า โครงการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้...