ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 MHz เป็นสถานีวิทยุประเภทบริการสาธารณะ ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่แพร่หลาย 2) เปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานบทความสารคดีความรู้ทางวิชาการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ 3) เป็นแหล่งวิชาการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 4) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารในลักษณะวิทยุกระจายเสียงแก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 5) สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในการพัฒนาชุมชนรวมทั้งการประสานสัมพันธ์อันดีในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตลอดระยะเวลาการเป็นสื่อเพื่อบริการสาธารณะ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์การสื่อสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง โดยมีความยินดีที่จะรับสมัครนักเรียน และนักศึกษาที่สนใจจะฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับบุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ลักษณะงานที่เปิดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  • ผู้ประกาศ
  • Copy Writer
  • ผู้เขียนบทรายการวิทยุ
  • ผู้สื่อข่าว
  • นักจัดรายการวิทยุ
  • เจ้าหน้าที่เทคนิค
 • คุณสมบัติที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • กำลังศึกษาอยู่ในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
  • เคยเป็นผู้จัดรายการเสียงตามสาย
  • เคยมีประสบการณ์ในการจัดรายการ และการประกาศทางวิทยุ
  • พูดได้คล่องแคล่ว สื่อสารเข้าใจง่าย
  • เป็นผู้สนใจเป็นพิเศษในการผลิตรายการวิทยุ
  • เขียนข่าววิทยุได้
  • สนใจข่าวสารบ้านเมือง
  • จัดรายการข่าวทางวิทยุได้
  • เขียนบทรายการวิทยุได้

การติดต่อเพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณอับดุลฆอปา มะมิง หมายเลขโทรศัพท์ 073-331-277

ที่อยู่
อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีหวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับผู้สนใจทุกท่าน

———————————————————————————————————————————
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี FM 107.25 MHz
———————————————————————————————————————————

Toyeebahนางสาวตอยีบะห์ สือแม
นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นักศึกษาทุนพระราชทานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ฝึกงาน ณ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี เมื่อภาคการศึกษาที่ 2/2557
ปัจจุบันเป็นนักจัดรายการวิทยุ ณ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

“ความรู้สึกตอนที่ได้มีโอกาสฝึกงานที่ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ในช่วงตอนที่เป็นนักศึกษาอยู่ ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่า รู้สึกกลัวและตื่นเต้นมากๆ เพราะไม่เคยไปฝึกงานที่นี่มาก่อน แต่พอได้มีโอกาสไปฝึกงาน บอกเลยว่า จากที่กลัวและตื่นเต้น หายไปเลยค่ะ เพราะหัวหน้าสถานีฯ รวมถึง พี่ๆ ที่ทำงาน ทุกๆคน และโดยเฉพาะพี่เลี้ยง (คุณพรพิมล อุไรรัตน์) ดูแลเป็นอย่างดีแบบพี่แบบน้อง มีอะไรก็สามารถปรึกษาพี่ๆ ได้

ตั้งแต่ฝึกงานอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา 3 เดือนกว่าๆ สิ่งที่ได้จากการฝึกงาน ก็คือ การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม กระทั่งได้เรียนรู้ถึงกระบวนการเขียนข่าว การจัดรายการวิทยุ การลงพื้นที่ทำข่าวในสถานที่จริง อีกทั้งยังได้เรียนรู้ถึง วิธีการอ่านข่าวทางสื่อวิทยุกระจายเสียงด้วย”

——————————————————————————————————————————–

Yonlada

นางสาวยลดา มัดตอฮา
นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ฝึกงานที่สถานีวิทยุมอ.ปัตตานี แล้วได้อะไร?

สำหรับดิฉัน ก่อนที่จะมาฝึกงานที่สถานีวิทยุมอ.ปัตตานี ดิฉันก็เคยตั้งคำถามนี้กับตัวเองเช่นกัน คิดว่ามาแล้วจะได้อะไรกลับไป หากเปรียบเทียบกับการฝึกที่สถานีวิทยุใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งสถานีโทรทัศน์ระดับประเทศ แต่คำตอบที่ดิฉันได้ เริ่มทยอยมาเรื่อยๆจากการได้เป็นนักศึกษาฝึกงานแบบเต็มตัว

สถานีวิทยุมอ.ปัตตานีเป็นองกรเล็กๆที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย มีเจ้าหน้าที่ไม่กี่ท่านเป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในเวลาเดียวกัน แต่เจ้าหน้าที่ไม่กี่ท่านและองค์กรเล็กๆกลับสร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณะ และสร้างมุมมองและคุณค่าให้กับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก สร้างสรรค์สังคมทั้งในเรื่องของความบันเทิง ข่าวสาร และกิจกรรมของนักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไป ดิฉันมองว่าการที่ได้ฝึกงานที่นี่ ดิฉันมีความภูมิใจและได้อะไรมากมายไม่ต่างจากฝึกที่องค์กรใหญ่ๆ นอกจากความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติแล้ว ยังได้รับความรู้ทางเทคนิคการจัดรายการวิทยุจากผู้จัดมืออาชีพอีกด้วย ดิฉันจะไม่ได้ความรู้มากมายหากทีมงานไม่คอยช่วยคอยแนะนำให้ความช่วยเหลือ และดิฉันจะไม่มีวันนี้ หากหัวหน้าสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี ไม่อนุมัติให้ดิฉันฝึกงาน!

จากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงาน หล่อหลอมให้ดิฉันแข็งแกร่งขึ้น กลายเป็นคนมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และที่สำคัญดิฉันเป็นดิฉันในวันนี้ได้ต้องขอขอบคุณทีมงานจากสถานีวิทยุ มอ.ปัตตานี ขอบคุณคุณพัชรา ยิ่งดำนุ่น ผู้ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงที่มากกว่าพี่เลี้ยง เพราะนอกจากจะคอยสอนเรื่องเทคนิคต่างๆแล้ว ยังคอยสอนการใช้ชีวิตให้มีค่าและทำประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วย ขอบคุณหัวหน้าสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี ที่ให้ความกรุณานักศึกษาอย่างดิฉัน ได้ฝึกงานสถานที่ที่ทรงคุณค่าแห่งนี้ และขอบคุณทีมงานทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือ ขอบคุณมิตรภาพที่มีให้กัน ที่ทำให้ดิฉันรู้สึกเสมือนเป็นพนักงานในองค์กร และสุดท้ายนี้อยากฝากกับทุกท่านที่อ่านบทความของดิฉันว่า “องค์กรแห่งนี้มีดีมากกว่าที่คุณคิด”

 ——————————————————————————————————————————–