ข่าวเด่นประจำวัน

นักเรียนชายแดนใต้แห่สมัครทุนศอ.บต.เพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กว่า 1,400 ทุน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


studentsศอ.บต. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สนับสนุนทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ จชต.

เมื่อวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา)  คือ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย  เดินทางมาสมัครทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 19)  ม.อ.ปัตตานี  ประมาณ 1,500 คน ซึ่งทุนดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศสนับสนุนที่นั่งการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษา ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร ความร่วมมือโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน และ ศอ.บต. สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ          แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. หรือ ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต. โดยในปีนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในระยะที่ 2 ประจำปี 2555 จำนวน 92 สถาบัน สนับสนุนที่นั่งการศึกษา พร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน จำนวน 1,425 ที่นั่ง

ว่าที่ ร.ท.วรัญญู  วงศ์สุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา ศอ.บต. กล่าวว่า ภาพรวมของการรับสมัครทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีอุปสรรคปัญหาบ้าง คือ เยาวชนเตรียมเอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่พร้อม เยาวชนที่มีที่เรียนแล้วแต่มายื่นใบสมัคร  การกรอกใบสมัครเยาวชนไม่ได้ดูรายละเอียด หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครจากการประกาศรับสมัคร ก่อนเดินทางมาสมัคร เยาวชนส่วนใหญ่มุ่งที่จะเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่ใกล้บ้านเท่านั้น โดยไม่ได้พิจารณาจากปัจจัยอื่น ซึ่งอาจจะพลาดโอกาสการได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในรอบนี้อีก

ตัวแทนเยาวชน จาก จังหวัดยะลา ที่สมัครขอรับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต.กล่าวความรู้สึกว่า ขอบคุณสำหรับโครงการนี้ที่ทำให้ตนเองมีโอกาสทางการศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการตั้งใจและเป็นความใฝ่ฝันของตนเอง มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะศึกษาต่อให้ประสบความสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่แต่ละสถาบันเป็นผู้กำหนด และใช้ผลคะแนนสอบ O-NET . GAT เป็นเกณฑ์การพิจารณาจัดลำดับที่คัดเลือกและได้รับเงินทุนการศึกษา ผลการพิจารณาคัดเลือกถือเป็นสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และถือเป็นยุติ เยาวชนที่สมัครเข้ารับทุนดังกล่าวติดตามผลการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ทางเว็บไซด์ www.mua.go.th